נגישות
שירות לקוחות: 1-800-071-100 info@mayanot-hasharon.co.il

מספר נפשות מוכר הינו מספר הנפשות המתגוררות ביחידת דיור, בהתאם להצהרה בכתב שהעביר הלקוח ל"מעיינות השרון" באמצעות טופס עדכון פרטי צרכן מים – הצהרה על מס' נפשות ובצירוף העתק ספח תעודת הזהות עליו מצוינת כתובת מגורים מעודכנת ושמות הנפשות המתגוררות בבית.

כל לקוח ביחידת מגורים זכאי לכמות של 7 מ"ק לחודשיים בתעריף הנמוך, בעד כל נפש שמתגוררת ביחידת הדיור, ובלבד שדווח על כך לתאגיד. הקצבת המים תחושב החל מיום עדכון מספר הנפשות בפועל ואילך.  צרכן שלא דיווח כאמור לעיל, או דיווח של שתי נפשות ומטה, יעמוד מספר הנפשות המוכר לו ליחידת הדיור, החל מיום 1.1.2013, על שתי נפשות

אם הלקוח העביר בעבר הצהרה לתאגיד על מספר הנפשות בנכס, אין צורך בהגשה חוזרת של ההצהרה, אלא אם חל שינוי במספר הנפשות המתגוררות בקביעות בנכס.

במקרים של שינוי או מעבר לדירה חדשה, יש למלא מחדש את טופס עדכון פרטי צרכן מים – הצהרה על מס' נפשות, לרבות צירוף כל המסמכים הנדרשים.

 

מה הם המסמכים אותם עליי להגיש לצורך עדכון נפשות?

  • טופס עדכון פרטי צרכן מים – הצהרה על מס' נפשות
  • תצלום ספחי תעודות הזהות או תמצית מרשם אוכלוסין כמשמעותו בסעיף 3 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, של כל המתגוררים דרך קבע באותה יחידת דיור, המעידים על שמם ומקום מגוריהם.
  • באשר לילדים שטרם מלאו להם 18 שנים – יש לצרף תצלום ספח תעודת הזהות או תמצית מרשם של ההורה שמפורטים בו פרטי הילדים.

אם כתובת המגורים שלי בתעודת הזהות מעודכנת לנכס בעיר אחרת, אילו מסמכים עליי להגיש?

  • טופס עדכון פרטי צרכן מים – הצהרה על מס' נפשות.
  • תצלום ספחי תעודות הזהות או תמצית מרשם אוכלוסין כמשמעותו בסעיף 3 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, של כל המתגוררים דרך קבע באותה יחידת דיור, המעידים על שמם ומקום מגוריהם .
  • אישור מטעם ספק/תאגיד המים של מקום מגוריו הרשום, הממוען ל"מעיינות השרון" לפיו בכל הנוגע לחישוב מספר הנפשות המוכר הוא או מי מהמתגוררים עמו, אינם מתגוררים ביחידת דיור במקום מגוריו הרשום .
  • חוזה שכירות (עמוד ראשון ועמוד אחרון)

אם אני אינו אזרח ישראלי מה עלי להגיש?

נולד לנו תינוק, האם עליי לעדכן אתכם על כך?

על מנת ליהנות מהתעריף הנמוך, יש לעדכן את "מעיינות השרון" במספר הנפשות המתגוררות בבית ע"י מילוי טופס עדכון פרטי צרכן מים – הצהרה על מס' נפשות. לאחר מכן יהיה ניתן לזכות בהטבה עד 2 תקופות חיוב באופן רטרואקטיבי.

עברתי דירה, האם לעדכן לגבי מספר הנפשות גם אם לא חל שינוי?

כן. בעת עזיבת הדייר הקודם אופסו מספר הנפשות הרשומות בנכס הנוכחי, ולכן יש לדווח על מספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור  ע"י מילוי טופס עדכון פרטי צרכן מים – הצהרה על מס' נפשות על מנת לקבל את ההטבה של 7 מ"ק מים לנפש לחודשיים (בתעריף המים הנמוך).
כמו כן, באפשרותך לעדכן את קריאת המונה בעת חילופי המחזיקים בנכס באמצעות הטופס בקשה להחלפת צרכנים בנכס.

אם איני רשום כ"מחזיק" ביחידת הדיור, האם אוכל להצהיר על מספר הנפשות?

מי שמתגורר דרך קבע ביחידת הדיור רשאי להצהיר על מספר הנפשות. הצהרה זו יכולה כאמור להתקבל ממתגורר ביחידת הדיור גם אם אינו רשום כמחזיק ובתנאי שעומד בשאר הקריטריונים להצהרת נפשות.

גרושתי ואני גרים בנכסים נפרדים והילדים שלנו נמצאים מחצית מהזמן אצלי ומחצית מהזמן אצלה, כיצד תתחלק ההטבה בגין עדכון הנפשות בינינו?

התעריף הנמוך בגין מספר נפשות מוצהר ניתן בנכס אחד בלבד ולא ניתן לחלקו בין נכסים שונים.