נגישות
שירות לקוחות: 1-800-071-100 info@mayanot-hasharon.co.il

הסבר אודות חשבון המים

תאגיד המים "מעיינות השרון" הוא האחראי לרשת המים של הרשות, עד למד המים הכללי בכל נכס. האחריות לרשת המים הפרטית ותקינותה מוטלת על התושב עצמו, לרבות האחריות לאובדן מים הנובע מנזילות או מאביזרים שאינם תקינים ברשת הפרטית.
צריכת המים נקבעת על פי קריאות מד המים. ההפרש בין הקריאה החדשה לקריאה שלפניה קובע את כמות הצריכה ביחידות מ"ק, נכון ליום הקריאה. על מנת למנוע טעויות בקריאת מד המים, על הלקוח לוודא שישנה נגישות למד המים המותקן בסביבה הביתית כדי לאפשר את קריאתו. במקרים בהם לא תינתן אפשרות לקרוא את מד המים, מכל סיבה שהיא, תיקבע הצריכה על פי הערכה.הספח התחתון בדף החשבון מיועד עבור התושבים שבחרו לשלם בבנק או בדואר. ספח זה הוא למעשה הקבלה שתישלח לאחר התשלום ל"מעיינות השרון". הספח העליון הוא החשבונית של הלקוח. לאחר התשלום משמש הספח כחשבונית מס/קבלה.
אחת לחודשיים נשלח לבית הלקוח חשבון המים. יש לשלם את חשבון המים עד למועד הנקוב בחשבון. אי תשלום חשבון המים במועד יחייב תוספת ריבית פיגורים בשיעור הנקבע על ידי החשב הכללי במשרד האוצר. כמו כן, אי תשלום במועד עלול לגרור הליכים משפטיים או מנהליים, חיוב בגין הוצאות אכיפה וניתוק מד המים.

הסבר מושגים בחשבון המים

זיהוי מים

מספר שמזהה את מד המים הפרטי של הדייר, מבין כל מדי המים הנמצאים בבית משותף.

מספר הנכס

זהו מספר התואם מספר הנכס לצורך חישוב הארנונה. כך נתוני בעל הנכס במחלקות
הארנונה של הרשויות תואמים את אלה הקיימים בתאגיד המים.

מספר מד מים

מספר זה מופיע בתוך מד המים מתחת לחלונית שבה מופיעה צריכת המים. זהו למעשה מספר זיהוי של שעון המים שמאפשר לזהות כל מד מים ולשייך אותו ללקוח. כך ניתן לדעת את כל הנתונים הרלוונטיים כמו צריכת המים באותו מד מים בעבר. מספר זה, המופיע גם בחשבון המים, מאפשר גם לוודא שחשבון המים שנשלח אל הלקוח אכן שייך למדידה שבוצעה באותו מד מים.

מהות השימוש

זהו קוד המסווג את השימוש שנעשה במים ומחולק לקטגוריות, עסקי או פרטי, וכן מעיד גם על כמות הצריכה של ההקצבה על פי מספר הנפשות, הקצבה להשקייה וכו'.

תיאור

הסבר מילולי של קוד מהות השימוש.

תאריך הקריאה

התאריך בו התקיימה קריאת צריכת המים (נמדדת בקובים).

קריאה קודמת

נתוני הצריכה אשר נמדדו בתקופת החיוב הקודמת.

קריאה נוכחית

נתוני הצריכה אשר הופיעו בקריאת מד המים האחרונה.

תוספת לצריכה

נתון המציין האם קיימת צריכת מים שאינה מופיעה במד המים. כמו למשל במקרים בהם מד המים עצר או הוחלף בפרק הזמן שבין הקריאה הנוכחית לזו שקדמה לה. תוספת הצריכה מציינת את כמות המים שנקראה במד המים הישן שהוחלף.

כמות מוכרת

על פי התקנות שקבעה רשות המים, החל המ 1/1/2010, התעריף לצריכה ביתית מורכב מתעריף נמוך לכמות מוכרת ומתעריף גבוה לכמות שמעל הכמות המוכרת. הצרכן זכאי לקבל כמות של 3.5 מ"ק לחודש בתעריף הנמוך, בעד כל נפש שמתגוררת ביחידת הדיור, ובלבד שדיווח על כך ל"מעיינות השרון".
פירוט תעריפי המים והביוב.

סוג קריאה

סוג הקריאה מציין האם קריאת המים המופיעה בחשבון נעשתה על פי קריאה בפועל של מד המים, או על פי הערכה, במקרים בהם אין גישה למד המים, בין אם בשל שער סגור, כלב שקשור בסמוך למדי המים, או צמחיה שכיסתה את מדי המים ומקשה על הגישה אליהם.

קוד

קוד של סוג הקריאה. נועד לזיהוי על ידי המחשב.

סיבה

הסבר למקרה בו החיוב נעשה על בסיס הערכה ולא על בסיס קריאה. לדוגמא, שער סגור.

גרף

מציג את התפלגות צריכת המים הפרטית בתקופות החשבון האחרונות.

מהי צריכה משותפת?

פירוט מחירים

פירוט של כל מדרגות המחירים לפיהן מחויב הלקוח.
ישנם תעריפים שונים לצריכה שונה – מגורים, עסקים, תעשייה וגינון.
טבלת פירוט המחירים
במידה שקיימים זיכוים הם יופיעו בטבלה זו.
מספר מסלקה
המספר המזהה של החשבונית במערכת.
נועד לזהות את החשבון בעת תשלום טלפוני או דרך האינטרנט.

1nytt6br