נגישות
שירות לקוחות: 1-800-071-100 info@mayanot-hasharon.co.il

ההפרש בין הכמות שעברה בתקופה מסוימת במד המים הראשי בנכס, לבין סך הכמות שעברה בכל מדי המים הפרטיים המשויכים בנכס, כפי שנמדדו באותה התקופה, נקראת צריכה משותפת. במקרים בהם צריכה זו גבוהה מדי, יכולות להיות לכך כמה סיבות. הנפוצות שבהן הן נזילות מהצנרת הראשית של הבניין או שימוש באמצעות הצנרת הראשית לצורכי השקיה או שטיפה.

כיצד מחולקת הצריכה המשותפת בין כלל הצרכנים בנכס?
החל מיום 01/01/2012 קבעה הרשות הממשלתית למים כי הצריכה המשותפת (הפרשי המדידה) בכל הנכסים המשותפים תחולק באופן שווה בין כל הצרכנים בבניין, אלא אם כן המציאה נציגות הבית המשותף את המסמכים הבאים:

(א) בבית הרשום כבית משותף:

  1. פנייה בכתב, חתומה על ידי נציגות הבית המשותף, לחלוקת הפרשי המדידה בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין.
  2. כתב מינוי נציגות הבית המשותף.
  3. נסח רישום מרוכז של הבית המשותף.

(ב) בבית שאינו רשום כבית משותף, המסמכים המפורטים בפסקה א (1) ו-א (2) בצירוף אישור בדבר שטחי הדירות מטעם הרשות המקומית או מטעם הקבלן בונה הבית, ובהיעדר אישורים כאמור, מטעם מודד מוסמך.
את המסמכים יש להעביר למחלקת שירות הלקוחות של תאגיד המים ″מעיינות השרון″. בהתאם למסמכים, יחולקו הפרשי המדידה בין הדיירים לפי יחס שטח רצפת דירתו של כל צרכן מול שטח הרצפה של כל הדירות בבניין, או לפי שיעור השתתפות אחר אשר נקבע בתקנון.