נגישות
שירות לקוחות: 1-800-071-100 info@mayanot-hasharon.co.il

​למידע מפורט על החוק, כולל הליכי הגשת בקשה והליכי טיפול בבקשה- באתר היחידה לחופש המידע הקליקו כאן

הנחיות להגשת בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998

 1. בקשה לקבלת מידע תוגש בכתב לממונה אצל התאגיד, גב' עינת אלמוג או למי שהוסמך לכך על ידו (להלן: "הממונה").
 2. עם הגשת בקשה לקבלת מידע, יש לשלם אגרת בקשה לקבל מידע בסכום של 20 ₪ (להלן: "אגרת בקשה").
 3. אגרה בעד איתור המידע המבוקש, מיונו, בחינת אפשרות מסירתו והכנתו לקראת מסירה והטיפול בו, תהיה בסכום של 30 ש"ח לכל שעת עבודה באיתור המידע, במיונו או בטיפול אחר בבקשה, החל בשעה הרביעית (להלן: "אגרת טיפול").
 4. אגרת הפקה של מידע בכתב, תהיה בסכום של 0.20 ש"ח לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או 2.5 שקלים חדשים לתקליטור מחשב שנמסר (להלן: "אגרת הפקה"). היה המידע מוקלט, מוסרט, מצולם או מאוחסן על גבי מדיה דיגיטלית נתיקה – יישא המבקש בעלות ההפקה או ההעתקה הממשיות של המידע.
  התאגיד לא יגבה אגרת הפקה אם סכומה אינו עולה על 10 ש"ח.
 5. המבקש ישלם אגרת בקשה, ויתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה, עד לסכום שלא יעלה על 148 ש"ח.
 6. ככל שלממונה יהיה יסוד סביר להניח, עם הגשת בקשה למידע, או בכל שלב משלבי הטיפול בה, כי הטיפול יהיה בהיקף שיחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום כולל העולה על 148 ש"ח, יודיע למבקש על הסכומים המשוערים של אגרת הטיפול ואגרת ההפקה, ורשאי הוא לדרוש מן המבקש להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו, או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו.
  הודיע הממונה למבקש כאמור לעיל, לא ימשיך הממונה בטיפול בבקשה עד שיודיע המבקש על הסכמתו לשאת בעלות המשוערת, והפקיד את הסכומים או המציא את הערובות, לפי הנדרש.
 7. ככל שהתאגיד יחליט להעמיד את המידע לרשות המבקש, יודיע לו הממונה על סכומי אגרת הטיפול ואגרת ההפקה שחושבו, והמבקש ישלם את הסכום כתנאי לקבלת המידע. משלוח מידע למבקש, ייעשה על חשבונו של המבקש.

פטור מתשלום:

 • מידע שאדם מבקש על אודות עצמו וזכויותיו, פטור מאגרת בקשה, וכן מאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה החל בשעה הרביעית.
 • מידע שמבקש נציג של עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות, התש"ם-1980, או חברה לתועלת הציבור כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-1999, שהציג אישור ניהול תקין מאת הרשם המוסמך על פי דין, ופועלת לקידום מטרה ציבורית, וכן מידע שמבקש אדם הדרוש לו לצורך מחקר אקדמי, פטורים מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות העבודה הראשונות החל בשעה הרביעית.
 • הודיע המבקש כי אין ביכולתו לשלם את האגרה והציג אישור על קבלת גמלה, יהא פטור מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות העבודה הראשונות החל בשעה הרביעית.
 • בסעיף זה גמלה משמעה:
 1. גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980;
 2. תשלום לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972;
 3. תגמול לפי הכנסה לפי סעיף 4ג1 לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957, או לפי סעיף 4ד לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954;
 4. תשלום לפי סעיף 11 לחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992;
 5. קצבה חודשית מלאה לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, שניתנת לנכה הזכאי אשר דרגת אי-כושר השתכרותו היא בשיעור 75 אחוזים ומעלה.
 • ניתן לשלם את אגרת הבקשה ואת יתר האגרות באמצעות שיק לפקודת התאגיד שיימסר יחד עם הבקשה.
 • על החלטת הממונה רשאי המבקש לערער, בתוך 30 ימים מיום מסירת החלטת הממונה, לבית משפט השלום שבתחום שיפוטו של התאגיד.