נגישות
שירות לקוחות: 1-800-071-100 info@mayanot-hasharon.co.il

אני מאשר/ת לשלוח אלי סמסים להודעות הקשורות לחשבון המים שלי, סגירות מים ושעת חירום

כתב הצהרה בהסכמה והתחייבות

אני מסכים/ה כי הפרטים שמסרתי בטופס זה יוזנו במאגרי תאגיד "מעיינות השרון" בלבד ולא יועברו לגורם חיצוני אחר.
ידוע לי שלא חלה עליי חובה חוקית למסור נתונים אלה ומסירתם היא לפי רצוני בלבד.
ידוע לי כי במידה ויחול שינוי בכתובת הדואר האלקטרוני שלי חובה עלי לעדכן את התאגיד.
ידוע לי שבמידה וקיימים לי מספר נכסים כל החשבונות יגיעו לדוא"ל הנ"ל ולא ישלחו בדואר.
הריני מסכים/ה בזאת כי "תאגיד מעיינות השרון" ישלחו אלי את חשבונות המים, לכתובת הדואר האלקטרוני שלי במקום משלוח חשבון מים בדואר. הדוא"ל נשלח מהתאגיד בצורה מאובטחת תוך שמירה על חיסיון המידע המצוי בו. באחריותי לשמור על חסיון תיבת הדוא"ל הפרטי שלי.
ידוע לי ואני מסכים/ה כי קבלת חשבונות לתיבת הדואר האלקטרוני שלי תיחשב כקבלתם על ידי לכל דבר ועניין, לרבות לצרכי גבייה במקרה של אי תשלום.

אני מאשר/ת קריאת וקבלת ההצהרה