נגישות
שירות לקוחות: 1-800-071-100 info@mayanot-hasharon.co.il

קולחי השרון – מסמך א לביצוע עבודות מערכת הכלרה

קולחי השרון – מסמך ב לביצוע עבודות הכלרה – כתב כמויות

קולחי השרון – מסמך ב לביצוע עבודות מערכת הכלרה

קולחי השרון מכרז הכלרה – מתקן חשמל

קולחי השרון מכרז הכלרה – פיקוד מתנעים פרט 1

קולחי השרון מכרז הכלרה – צינור תא מגע – פרטים

קולחי השרון מכרז הכלרה – תכנית חשמל סכימה חד קוית

קולחי השרון מרכז הכלרה – פיקוד מתנעים פרט 2

קולחי השרון מרכז הכלרה – צינור תא מגע – תנוחה

מכרז לאחזקה ולביצוע עבודות שונות ברשת המים והביוב מסמך א'

חוזה התקשרות מסמך ב'

מכרז אחזקה ועבודות קטנות במערכות המים והביוב- מפרטים כתבי כמויות ותנאים מיוחדים מסמך ג'

מחירון מכרז אחזקה מסמך ד'

הודעה על חוזה התקשרות כוונה להתקשר עם ספק יחיד – פלסון – יוני 2019

הודעה על התקשרות עם ספק יחיד אפליקציה של מגער

מכרז לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות באזור התעשיה כפר יונה – מכרז משותף החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה – מעיינות השרון

כתב כמויות לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות אזהת כפר יונה

מפרטים טכניים לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות אזהת כפר יונה

מכרז מערכת מידע גאוגרפית – חוברת

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – אוקטובר 2018

אישור ספק יחיד

מכרז לשירותי ביובית – מסמך א'

מכרז לשירותי ביובית מסמך ב' – הסכם ההתקשרות

מכרז שיפוץ והחלפת משאבות מים וביוב

מכרז שיפוץ והחלפת משאבות מים וביוב מסמך א'

כתב כמויות שיפוץ והחלפת משאבות מים וביוב

הסכם שיפוץ והחלפת משאבות מים וביוב מסמך ב'

הזמנה להצטרף למאגר מתכננים ויועצים הנדסיים ואו מפקחים ואו מודדים

מכרז שיקום בריכת מים הצופים והמחתרת באבן יהודה – מסמך א'

מכרז שיקום בריכת מים הצופים והמחתרת באבן יהודה – מסמך ב'

מכרז שיקום בריכת מים הצופים והמחתרת באבן יהודה – מפרט טכני

מכרז שיקום בריכת מים הצופים והמחתרת באבן יהודה – אומדן תקציבי

מכרז שיקום בריכת מים הצופים והמחתרת באבן יהודה – תוכנית 96510

מכרז שיקום בריכת מים הצופים והמחתרת באבן יהודה – הודעה על שינויים בתנאי הסף ובמקום המפגש מציעים

מכרז שיקום קידוח מתקן שאיבת מי תהום באר פרדסיה – מסמך א'

מכרז שיקום קידוח מתקן שאיבת מי תהום באר פרדסיה – מסמך ב'

מכרז שיקום קידוח מתקן שאיבת מי תהום באר פרדסיה – מפרט