נגישות
שירות לקוחות: 1-800-071-100 info@mayanot-hasharon.co.il

תאגיד "מעיינות השרון" מחייב את צרכניו על פי קריאת מד מים שלהם, ובאמצעות הערכות במידה ואין גישה למד המים. יחד עם זאת, במידה והינך סבור, שהחשבון התקופתי שגוי (בשל צריכה גבוהה או מסיבות אחרות), הינך רשאי להגיש טופס "בקשה לעריכת בירור", בתוך 30 ימים מהמועד האחרון לתשלום בחשבון התקופתי המתייחס לתקופת החיוב.

 

בקשה לעריכת בירור:
במידה והגשת "בקשה לעריכת בירור", הנך רשאי – עד שהחברה תשלים את הבירור – לשלם בעד תקופת החיוב הרלבנטית תשלום חלקי אשר יחושב לפי הערכת צריכה. עליך להודיע על רצונך לשלם תשלום חודשי  למחלקת שירות הלקוחות של "מעיינות השרון" . יתרת החוב מעבר לתשלום החלקי תהיה צמודה למדד עד להשלמת הבירור.
בבדיקת בקשה זו "מעיינות השרון" תבחן את הפרטים הבאים:

  1. אופן קביעת החיוב – לפי קריאת מד המים או הערכת צריכה
  2. הזמן שחלף מאז המועד האחרון שבו כויל מד המים
  3. האם מד המים נבדק במבדקה לפי סעיף 26 ונמצא תקין
  4. בבדיקת מד מים ראשי – צריכת המים במדי המים המשויכים באותו נכס

 

"מעיינות השרון" מחויבת לבדוק את תלונתך ולהשיב בתוך 14 ימי עסקים. במידה והתשובה אינה מספקת אותך, הינך  זכאי בתוך 21 ימים ממועד קבלת הודעה על תוצאות הבירור, לפנות למחלקת שירות הלקוחות בבקשה לערוך "בדיקות נוספות"  או לשלוח את מד המים לבדיקה במבדקה – "בדיקת בוררות".

בדיקות נוספות:
במידה ופנית לערוך "בדיקות נוספות", תבדוק "מעיינות השרון" את הפרטים הבאים (בכפוף לכך שתשולם אגרת הבדיקה):

(1) האם נערכו עבודות תחזוקה לצנרת בקרבת הנכס והאם הן היו עלולות להשפיע על המדידה (קביעת מהנדס החברה).
(2) האם מדי המים בנכס הוצלבו בין צרכנים.
(3) האם מד המים הותקן כנדרש לפי תקנות מדידת מים.
(4) כל בדיקה נוספת שלדעת מהנדס החברה נדרשת, בנסיבות העניין, לצורך בירור של החיוב.

בדיקת בוררות:
במידה וביקשת לבצע בדיקה של מד המים במבדקה, (טופס "בקשה לבדיקה מד מים במבדקה מוסמכת (בוררות")) מחויבת "מעיינות השרון" לפרק את מד המים בתוך 14 ימי עבודה ממועד תשלום אגרת בדיקת הבוררות, לשלוח אותו לבדיקה במבדקה מוכרת על ידי רשות המים, ולשלוח אליך את תעודת הבדיקה בתוך כחודשיים ממועד תשלום האגרה. כאשר מפורק מד המים אותו ביקשת לשלוח לבוררות, מורכב במקומו מד מים אחר.

במידה וכתוצאה מבדיקת הבוררות במבדקה או מהבדיקות הנוספות שבוצעו, יסתבר כי יש צורך לתקן את החיוב, יבוצע תיקון החיוב על ידי מעיינות השרון, יישלח אליך החיוב המעודכן ויוחזרו לך סכומי האגרה ששילמת. במידה ובדיקת הבוררות תעיד על כך שמד המים תקין, לא יוחזרו סכומי האגרה, ויהיה צורך לשלם את החוב.

 

במידה וכל הבדיקות שנעשו על ידך, וכן אלו שנעשו על ידי  נציגי התאגיד, לא הצליחו לאתר את הסיבה לצריכה החריגה, הנך זכאי/ת להגיש טופס בקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת מים (52א) (בכפוף לכך שתשולם אגרת הבדיקה)

התנאים להגשת טופס בקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת מים (52א):

  1. הצריכה החריגה הסתיימה, והצריכות הנקראות כעת הינן שגרתיות.
  2. היתה צריכה חריגה מאוד השווה או עולה על 200% מכמות המים שנמדדה במד המים בתקופה המקבילה בשנה הקודמת, ובהעדר תקופה מקבילה כאמור – מכמות המים הממוצעת שנמדדה בשתי תקופות החיוב האחרונות שבהן נקרא מד המים, ובלבד שלא תפחת מ-30 מטרים מעוקבים לחודש במד מים משויך, ובמד מים ראשי בנכס – ממכפלת 30 מטרים מעוקבים לחודש במספר הצרכנים הרשומים בנכס.
  3. אישור פרטי השרברב שבדק את הנכס, מועד בדיקה ופירוט הבדיקות שערך, וממצאיו.

לעיון בטבלת התעריפים לחץ כאן